YannawaRiverFront

โครงการริมน้ำยานนาวา

โดย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)

โครงการริมน้ำยานนาวา:

Yannawa Riverfront Project

เป็นพื้นที่ศักยภาพสูงสุดในการเป็นพื้นที่นำร่องการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ริมน้ำของกรุงเทพ มหานครและประเทศไทย ที่ตั้งโครงการที่ต่อเนื่องกับย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง บางรัก-สีลม-สาทร และติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่เชิง สะพานตากสินจนถึงโรงแรมชาเทรียม คิดเป็นระยะทางยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร พื้นที่ โครงการมีศักยภาพสูงสุดในการฟื้นฟูด้วยสาเหตุสำคัญ 4 ประการ

 • 1) ที่ตั้งของพื้นที่โครงการ : มีความต่อเนื่องกับย่านศูนย์กลางธุรกิจใจกลางเมือง บางรัก- สีลม-สาทร (Bangkok CBD)
 • 2) การเข้าถึงพื้นที่โครงการ : มีความสะดวกด้านคมนาคมทั้งระบบรถ-ราง-เรือ
 • 3) การขาดแคลนพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ดี: ย่านบางรัก-ยานนาวา-บางคอแหลม เป็นย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นสูง แต่ยังขาดแคลนพื้นที่โล่งเพื่อกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกาย และพบปะสังสรรค์

4) กรรมสิทธิ์ที่ดิน : ที่ดินแปลงใหญ่ที่กว่าร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นของหน่วยงานรัฐ และศาสนสถาน จึงมีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างกระบวนการผลักดันให้ เกิดการ พัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สมดุลระหว่าง “ประโยชน์ สาธารณะ” และ “ผลตอบแทนทางการลงทุน” อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนนี้เป็น“พื้นที่ ริมน้ำแห่งประเทศไทย” (The Riverfront of Thailand) ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อได้มาก

แนวคิดที่ได้จากคณะทำงานเฉพาะกิจ

 1. 1) พื้นที่สาธารณะ ทางเดิน ทางจักรยานริมน้ำคุณภาพสูงเพื่อสุขภาวะที่ดียาวต่อเนื่อง
  กัน 1.2 กิโลเมตร ใจกลางกรุงเทพมหานคร
 2. 2) พื้นที่สาธารณะที่ออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่ม (inclusive & universal design)
 3. 3) รูปแบบเขื่อนริมน้ำอเนกประโยชน์ ที่บูรณาการเงื่อนไขทางวิศวกรรม ประโยชน์
  สาธารณะ และการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์
 4. 4) การพลิกฟื้นและพัฒนาฟื้นฟูย่านยานนาวา ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของ
  กรุงเทพฯ
 1. 5) การกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายของย่าน
 2. 6) การเพิ่มความหลากหลายให้กับย่านท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ
 3. 7) การกระตุ้นการพัฒนาฟื้นฟูของย่านในระยะยาว
 4. 8) การสร้างกลุ่มพลเมืองที่กระตือรือร้น (Active citizen) และสร้างเครือข่าย
  (Institutionalized network) ในการพัฒนาฟื้นฟูเมือง ที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการในอนาคต

ผังแม่บทการพัฒนาริมน้ำแบบพหุภาคี

การออกแบบพื้นที่ริมน้ำ

แผนการดำเนินโครงการ

 • โครงการปรับปรุงพื้นที่
  ริมน้ำย่านสะพานปลา
  • จัดทำแบบก่อสร้าง
  • ตั้งงบประมาณโครงการ ปี 60
  • ประกาศจัดจ้างตาม TOR
 • เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้าง
  ได้เร็วสุด ต.ค. 59
 • โครงการแล้วเสร็จ

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

ผู้มีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบโคงการ

 • ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง
 • ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • บริษัท ฉมา จำกัด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโคงการ

 • วัดยานนาวา
 • สำนักการระบายน้ำ กทม.
 • วัดสุทธิวราราม
 • สำนักงานเขตสาทร กทม.
 • กรมทางหลวงชนบท
 • สำนักวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
 • สำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพฯ
  กรมธนารักษ์
 • สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  ทางน้ำ กรมเจ้าท่า
 • บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
  จำกัด (มหาชน)
 • สสส.
 • องค์การสะพานปลา
 • ชุมชนเจริญกรุง 66
 • บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 • เจริญกรุง 69
 • สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 • ชุมชนสวนหลวง1 เจริญกรุง 103